Trafikafvikling

Det er en udfordring at udføre et stort anlægsarbejde i et område, hvor der er beboelse, erhverv og stor folkelig aktivitet, som skal fungere, samtidigt med at vi bygger med både støj-, støvgener og pladsmangel til følge.

Anlægsarbejdet har i perioder stor indvirkning på trafikforholdene i området. Det er vigtigt for os alle, at projektet generer trafikken mindst muligt. Det betyder, at vi så vidt muligt holder alle veje åbne eller sikrer omkørselsmuligheder i hele anlægsperioden.

For projekterne på Aarhus Ø er dette også tilfældet, da de eksisterende veje, Kystvejen og Skovvejen, fra Nørreport-krydset til Hjortholmsvej-krydset bliver berørt. Det vil få betydning for både trafikanter, cyklister og gående på selve vejstrækningen, men også for de tilstødende sideveje på strækningen. Generne vil variere gennem anlægsperioden, og der vil gennem perioden være lokale afspærringer, kørebaneindsnævringer og vejlukninger med omkørsel til følge.

Når vi arbejder på Aarhus Ø, vil det give mere trafik, da der i perioder også vil være arbejdskørsel af varierende størrelse. Det betyder at bløde trafikanter skal færdes side om side med tunge køretøjer og der appelleres til at udvise respekt for hinanden.

Når vi realiserer projektet, er der to større trafikale indgreb, som kommer til at berøre den nuværende trafik.

Lukning af Hjortholmsvej
Når vi bygger den nye vejbro ved Hjortholmsvej, bliver det nødvendigt at lukke Hjortholmsvej fra Fiskerivej til Dagmar Petersens Gade. I den periode bliver der anlagt en midlertidig vej, som sikrer trafikforhold som i dag.

Lukning af Skovvejen
Når vi arbejder med fjernvarmeledninger, ledninger til regn og spildevand og kabler i krydsene Skovvejen/Østbanetorvet og Skovvejen/Hjortholmsvej, er det nødvendigt at lukke krydsene i op til otte uger. Det vil ske henover sommeren 2016. Der vil blive henvist til omkørselsveje.

Tidsplan